Zarzadzanie strategia dywersyfikacji

W czym będzie lepsza od innych? W praktyce wyżej wskazane zjawisko wiąże się z osiągnięciem wartości dodatkowej dzięki zgrupowaniu dwóch lub więcej przedsiębiorstw, przy czym jej osiągoięcie nie byloby możliwe bez dokonania tej operacji. Poszczególne przedsiębiorstwa mają różne możliwości rozwojowe. Rajzer , s.

Skoro nie mamy planu, to chyba raczej nie. W takim błędnym kole można tkwić latami.

  • Strategia dywersyfikacji – Encyklopedia Zarządzania
  • Codzienne opcje obrotu
  • Organizacje są w stanie tworzyć długofalowe plany, ale niewiele z nich to robi.
  • Rodzaje H.
  • Nadmiar mozliwosci rozliczeniowych bitkoin
  • Strategia dywersyfikacji firmy Asahi szklana

Pułapka 2: Wystarczająco sprawnie działamy, wykorzystując bieżące plany. Skąd wiemy, że działamy sprawnie?

I co to dla nas znaczy? Czy raczej do mieszczenia się w budżecie i harmonogramie? Jak, na podstawie czego, oceniamy długofalowy wpływ naszych działań?

Pułapka 3: Opieramy się całkowicie na działaniu projektowym, a portfel naszych projektów jest co roku inny. Zdecydowana większość organizacji opiera się na działaniu projektowym.

To jednak nie wyklucza realizowania przyjętej strategii. Poszczególne cele strategiczne można wdrażać różnymi metodami, poprzez różne projekty. Jednak po to, aby portfel projektów nie był przypadkowym zbiorem działań od Sasa do Lasa, potrzebne są ramy wyznaczające kierunek i granice. Takie ramy definiuje strategia. Pułapka 4: Nie mamy na to ani czasu, ani pieniędzy. A może po prostu chęci? Co w takim razie jest dla nas ważniejsze niż długofalowy rozwój organizacji i jej działań?

  1. Rozwój przedsiębiorstwa a strategie dywersyfikacji - PDF Darmowe pobieranie
  2. Dywersyfikacja – Encyklopedia Zarządzania
  3. O co chodzi w zarządzaniu strategicznym - Poradnik - jubileraton.pl
  4. Strategiczne wybory - Strona 2 - Biznes i finanse - jubileraton.pl

Pułapka 5: Nie wiemy, jak to się robi. Popularne powiedzenie głoszące, że dla chcącego nie ma nic trudnego, można zastosować także w tym przypadku. Oferta usług szkoleniowych i doradczych, również bezpłatnych, jest obecnie tak duża, iż uzyskanie odpowiedniego wsparcia nie powinno być szczególnie trudne.

A może i w tym przypadku większy problem stanowi brak chęci? Pierwszy wymiar strategii można zdefiniować jako unikalną kompozycję misji, długofalowych celów i sposobów ich realizacji. Zawiera ona odpowiedzi na podstawowe pytania: co, po co, dla kogo i jak chcemy robić. Ten wymiar strategii jest dość dobrze znany. Organizacje zapominają jednak, że strategia to także przemyślany i konsekwentnie wdrażany sposób osiągania pożądanej pozycji w branży, gdzie punktem odniesienia są działania innych podmiotów.

Tak, tak, organizacje — czy tego chcą, czy nie — nieustannie konkurują z innymi podmiotami zaspokajającymi te same potrzeby, oferującymi podobne usługi.

Najbezpieczniejsze FDO dostaje do inwestowania bitkoin

Konkurują o pieniądze, partnerów, wolontariuszy. Dlatego też każda organizacja powinna wiedzieć, jaką strategię konkurencji chce stosować.

Czy będzie naśladować lidera, czy poszuka sobie niszy? Konsolidacja oznacza dążenie przedsiębiorstwa do zabezpieczenia i wzmocnienia swojej pozycji w ramach aktualnie prowadzonej działalności. W pewnych sytuacjach taki cel jest możliwy do zrealizowania poprzez bardziej drastyczne decyzje, takie jak wycofanie się z pewnych aktywności lub zmniejszenie rozmiarów przedsiębiorstwa downsizing. Czasami strategia ta związana jest z zaprzestaniem produkowania wyrobów starszych.

Ten typ dywersyfikacji był jednym z głównych kierunków rozwoju przedsiębiorstw w krajach bardzo wysoko rozwiniętych. Dywersyfikacja wertykalna —zwana również dywersyfikacją pionową, oznacza objęcie działalności dwóch faz: poprzedzającej oraz następną w stosunku do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa.

Dywersyfikacja

Strategia ta umożliwia zmniejszenie zależności pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami. W drugim przypadku nisza tworzona jest wokól wyspecjalizowanego segmentu rynku. Przyjęcie tej strategii wymaga systematycznej analizy nowych tendencj i zachodzących w obręb ie danego rynku lub przcmys łu, wprowadzania innowacji, które dotyczyć m ogą nawet niewielkich zmian w produktach uslugach. Zagroż eniem związanym ze stosowaniem omaw ianych strategij ni sz jest m ożliwość przekształcenia się rynku specjali stycznego w rynek masowy.

Koncentracja przybiera wi~c r óż ne formy, które uzależnione są od fazy dojrzałości dziedziny i pozycji konkurencyj nej przed s i ęb iorstwa. Pewncgo rodzaju odej śc iem od strategii nastawionych na kon ce ntrację jest integracja pionowa wertykalnapolegająca na rozwinięciu produkcji komponentów ni ezbędn yc h do wytwarzania produktu fin alnego, co oznacza w praktyce rezygnację z wyspecjalizowanej kooperacji. Polega więc na wchłonięciu do procesów produkcji wyrobów z sąsiednich faz.

Jej Zarzadzanie strategia dywersyfikacji za letą jest zmniejszenie ryzyka dział a nia przez ograniczanie stopnia uzależnienia przeds iębiorstwa od dostawców lub odbiorców.

Katedra Zarządzania w Gospodarce1 STRATEGIA DYWERSYFIKACJI. - ppt pobierz

Jednocześnie jednak wzrost procesów integracj i przyczynia się do zmniejszenia elastyczności działani a, utrudnia dostosowanie się przedsiębiorstwa do z mien iającyc h Zarzadzanie strategia dywersyfikacji i ę warunków otoczenia.

Stąd też daleko posuni ę ta integracja pionowa jest skuteczna przede wszystkim w przypadku! W zw ią zk u z faktem, i ż dywersytikacja pionowana m oże obejmować rozszerzenie d ziałalnośc i podstawowej w dwóch kierunkach - dystrybucji wła s ny c h produktów lub usług i zaopatrzenia w pewne produkty czy uslugi nie zbędne w procesie produkcji rozróżniamy: 4 Strategie l1i~z ekologicznych, wynikające 7. Drtickcr, Przt' dsiębiorc::o. Praktyka i zasad. PWE, Warszawa s 5 Rozwój przedsięhiofstwa a strategie dywenyfikmji ~ integracjg pionową wprzód ~ producent wyrobów wchłania sieć ich dystrybucji, wchodzi w kanały marketingowe i dzi~ki temu jest bliżcj ostateczncgo odbiorcy.

StratcgiG tę stosują np. Istota I rodzale dywersyflkacll PojGcie dywcrsytikacji związane jest z poszerzaniem i różnicowaniem obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Wskazniki polaczenia TradingViAW.

Jednym z prekursorów badail w dziedzinie strategii rozwoju firmy jest H. Ansofl: według którego strategia dywcrsyfikaeji oznacza rozwój fiony przez wprowadzanie nowych wyrobów, odmiennych od dotychczasowych, oraz sprzcdaż ich na nowych rynkach'.

K, Andrcws uważa, że dywersyfikacja jest procesem rozszerzania zakresu działalności przedsiębiorstwa. Wybór strategii jest zdeterminowany przez następujące elementy: ~ możliwości stwarzane przez otoczenie, ~ zasoby firmy, ~ kompetencje zarządu, ~ otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja, ~ potrzeby społcezeóstwa".

Rozwój przedsiębiorstwa a strategie dywersyfikacji

O dywcrsyfikacji mówimy wówczas, gdy dane organizacje stanowią grupę przedsiębiorstw prowadzących działalność na różnych rynkach i wytwarzających różne produkty bądź też stara się w taką grupę przekształcić'. Motywacją znajdującą się u podstaw przyjęcia tej strategii jest najczęściej pragnienie przekroczenia ograniczeil narzucanych przez aktualnie zajmowany rynek oraz chęć ograniczenia ryzyka działalności. Według B. Mintzbcrg, J. Wawrzyniak, Mi~dzynarodowa konferencja naukowa nt. Według Z. Pierścionka dywersyfikacja oznacza wprowadzanie nowych, dotychczas nic wytwarzanych produktów luh zaspokajających inne potrzeby niż wyroby obecne, lub wprowadzenie odmiennych technologii przy tym samym produkcie lub usłudzc"'.

Duze transakcje opcji dlugiego udzialu

Podobną detinicj, dywersyfikacji przedstawił A. Chandler, który rozumie ją jako poszukiwanie przez przedsiębiorstwo nowych rynków dla nowych rodzajów działalności.

Jak wykazały badania empiryczne, proces dywersyfikowania działalności przedsiębiorstw rozpowszechniony został od r.

Jako uzupełnienie kierunków rozwoju o charakterze ograniczania przyjęto warianty: konsolidacja oraz wycofanie. Konsolidacja oznacza dążenie przedsiębiorstwa do zabezpieczenia i wzmocnienia swojej pozycji w ramach aktualnie prowadzonej działalności. W pewnych sytuacjach taki cel jest możliwy do zrealizowania poprzez bardziej drastyczne decyzje, takie jak wycofanie się z pewnych aktywności lub zmniejszenie rozmiarów przedsiębiorstwa downsizing.

W latach Znaczenie procesu dywersyfikacji omawia A. Chandler w pracy opuhlikowanej w r. Praca ta stanowi studium empiryczne strategii rozwoju oraz struktur zarządzania firm amerykańskich. Chandler przedstawia model rozwoju przedsi,biorstwa zgodnie z historycznymi etapami rozwoju gospodarczego.

Katedra Zarządzania w Gospodarce1 STRATEGIA DYWERSYFIKACJI.

Model ten składa się z czterech etapów: - strategia ekspansji ilościowej - polega na wzroście produkcji standardowych dóbr konsumpcyjnych, koncentracji na zagadnieniach produkcyjnych oraz organizacji pracy w celu zmniejszenia kosztów produkcji, - strategia ekspansji geograficznej - polega na poszukiwaniu nowych w sensie Zarzadzanie strategia dywersyfikacji rynków zbytu, droga rozwoju poprzez ekspansję geograficzną prowadzi do powstania przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, - strategia integracji wertykalnej czyli pionowej w przód w kierunku rynku, jak i w tył skierowanej do źródeł zaopatrzenia, - dywersyfikacja polega na podejmowaniu przez przedsiębiorstwa nowych rodzajów działalności na nowych rynkach w celu z jednej strony dostosowania si, do większych wymagań nabywców i ochroną przed wzmożoną konkurencją z drugiej.

Dywersyfikacja stwarza zabezpieczenie przed wahaniami popytu, na które były narażone przedsiębiorstwa wyspecjalizowane. Dywersyfikacja pociąga za sobą zmiany w strukturze organizacji i zarządzania". Przyczyny wyboru drogi rozwoju przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację wynikają najczęściej: - z określonej przez kadrę kierowniczą polityki strategicznej firmy, - z korzystnego kształtowania się czynników otoczenia, Ij Strategor, op.

Strategia marketingowa jako przykład zintegrowanej strategii zmian 2.

Do tych czynników możn a za lic zyć " : - zdo lno ść osiągania efektu synergicznego w różnych obszarach d zia łal- 1l0SC 1, - zdobywanie nowych rynków, - ana li za finansowa nowych projektów, - doskonalenie systemu za rządzania, - wzrost poten cjału menedżerskiego, - kształtowanie wewnę tr z nej kułtur y organi zacyjnej.

Zmiany ce lów oraz kryteriów oceny efektywności funkcjonowania zdywersyfikowanych pr zedsiębio rstw przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2.

STRATEGIE DYWERSYFIKACJI PRZEDSIĘBIORSTW RAJZER M. Księgarnia

Przyczyny i cele dywersyfikacj i Cele i kryteria oceny Lata Lata Źród ł o : Pelka B. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw"nr 3, s.

Korzyści, które daje dywersyfikacja, zależą w dużym stopniu od wyboru jej rodzaju. Przedsięw z i ęc i a dywcrsyfikacyjnc można podzielić na wewnętrzne, polegające na kreowaniu nowych wyrobów, wykorzystujących nowe techniki i technologie, oraz zew n ętrzne, umożliw iające ró ż nicowanie działalności poprzez połączenie z innym prze d s iębiors twem.

Triple Option Trading 583CC

Za skuteczniejszy i pewniejszy sposób rozwoju pr zeds iębior s twa uwa ża się dywersyfikację wewnętrzna. Pełka, Strategie restrllktlllyzacji organizacyjno-ekonomicznej polskiego przemysłu, "Ekonom ika i Organizacja Przeds ięb io rstw"nr 3, s.

Każda z tych firm różnicowała swoje produkty wykorzystując własne zasoby. Urozmaicając swe produkty firmy jednocześnie pozostawały w swej tradycyjnej specjałności.

Aktualna waluta na Polska

Dywersyfikacja wcwnętrzna często stanowi kierunek rozwoju dla tzw.