System kompensacji handlu.. System handlu uprawnieniami do emisji – ukierunkowanie przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji

Komisja podejmie decyzję w sprawie historycznych emisji lotniczych na podstawie najlepszych dostępnych danych, obejmujących dane szacunkowe oparte na informacjach o rzeczywistym ruchu lotniczym. Doprowadziło to 13 do nadmiernych przydziałów uprawnień na rzecz wielu operatorów, w szczególności w kontekście ograniczenia produkcji wywołanej recesją z  r. Sygnał cenowy powinien stanowić zachętę do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto istotne jest, aby państwa członkowskie szybko i całkowicie wdrażały przepisy unijne, takie jak przepisy dotyczące jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, których celem jest zapobieganie fragmentacji europejskiej przestrzeni powietrznej, a tym samym wzrostowi emisji CO2 w lotnictwie. VI Na podstawie tych ustaleń Trybunał sformułował zalecenia mające na celu poprawę ukierunkowania przydziałów bezpłatnych uprawnień, a także ulepszenie metodyki ustanawiania wskaźników emisyjności.

Streszczenie I Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to jedno z głównych wyzwań naszych czasów. UE ustanowiła szereg celów w zakresie zmiany klimatu i postawiła sobie za zadanie osiągnięcie poszczególnych z nich doi  r. Z dużym prawdopodobieństwem cele wyznaczone na  r. Wymaga to znacznego zintensyfikowania działań w tym zakresie. II Unijny system handlu uprawnieniami do emisji to jedna z kluczowych unijnych strategii łagodzenia skutków zmiany klimatu. Jest z nim związany największy na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Polityka wolnego handlu – Wikipedia, wolna encyklopedia

Celem powołania tego systemu było stworzenie efektywnego mechanizmu ograniczania emisji. W ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji przedsiębiorstwa są zobowiązane do uzyskania uprawnień do emisji obejmujących emitowany przez nie dwutlenek węgla. Standardowym sposobem uzyskania uprawnień jest nabycie ich System kompensacji handlu.

aukcji; System kompensacji handlu. też one zostać przydzielone bezpłatnie. III Niniejsza kontrola objęła przede wszystkim przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji.

Na trzecim i czwartym etapie wdrażania unijnego systemu ETS odpowiednio lata — i — celem przydzielania bezpłatnych uprawnień do emisji jest stopniowe łagodzenie ryzyka ucieczki emisji, podczas gdy opłaty za emisję gazów cieplarnianych mają stopniowo zapewniać zachęty do dekarbonizacji.

Dążenie to wspiera stosowanie wskaźników emisyjności ustanowionych na bazie działalności podmiotów zajmujących czołowe pozycje w danym sektorze. Sektory energetyczne ośmiu państw członkowskich uzyskały także przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji w związku z modernizacją produkcji energii elektrycznej.

System kompensacji handlu.

Trybunał zbadał, czy przydzielanie bezpłatnych uprawnień zostało efektywnie wykorzystane do modernizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej, czy było wystarczająco ukierunkowane, oraz czy stanowiło dostateczną zachętę do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, nie przyczyniając się do zwiększenia poziomu tych emisji. Stwierdził on, że wykorzystanie bezpłatnych uprawnień było wprawdzie uzasadnione, jednak uprawnienia te mogły zostać lepiej ukierunkowane, co przyniosłoby duże korzyści w zakresie dekarbonizacji, finansów publicznych i funkcjonowania jednolitego rynku.

V W szczególności Trybunał stwierdził, że: Ulepszono szczegółowe zasady przydzielania bezpłatnych uprawnień w celu modernizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej, obowiązujące na czwartym etapie wdrażania systemu EU ETS. Jest on jednak zdania, że na etapie trzecim przydział bezpłatnych uprawnień na rzecz sektora energetycznego nie promował dekarbonizacji.

Przydziały bezpłatnych uprawnień miały być wyjątkową metodą przydzielania uprawnień do emisji w odróżnieniu od metody standardowej kupna na aukcjach. Trybunał stwierdził, że liczba bezpłatnych uprawnień przydzielonych sektorom przemysłu i lotnictwa na etapie trzecim nie była uzależniona od zdolności tych sektorów do przenoszenia kosztów, oraz że przydzielanie bezpłatnych uprawnień nie było dobrze ukierunkowane, mimo że ucieczka emisji może niekorzystnie wpłynąć na unijny rynek uprawnień i na rozwój emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

Podejście polegające na przydzielaniu bezpłatnych uprawnień na podstawie wskaźników emisyjności zapewniło znaczne zachęty do poprawy efektywności energetycznej, lecz sposób stosowania tych wskaźników należy ulepszyć. Komisja nie System kompensacji handlu. liczbowo wpływu bezpłatnych przydziałów uprawnień na zmiany w zakresie efektywności energetycznej.

VI Na podstawie tych ustaleń Trybunał sformułował zalecenia mające na celu poprawę ukierunkowania przydziałów bezpłatnych uprawnień, a także ulepszenie metodyki ustanawiania wskaźników emisyjności. Wstęp 01 Unia Europejska ustanowiła szereg celów w zakresie zmiany klimatu, które ma osiągnąć do i  r. We wniosku ustawodawczym w sprawie europejskiego prawa o klimacie z  r. Poziom emisji na mieszkańca w UE jest wciąż wyższy niż średnia światowa, mimo że różnica ta się zmniejsza.

  • Na posiedzeniu w dniu 6 marca r.
  • MŚ: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji wymaga poprawy

Pod koniec  r. Pomiędzy a  r. Przyczyniło się do tego wiele czynników, w tym efektywność energetyczna, polityka przestawiania się na inne paliwo oraz rozpowszechnianie energii ze źródeł odnawialnych i zmiany technologiczne 6. Na obecny okres przypada trzeci etap jego wdrażania — Dwa pierwsze etapy odpowiadały, odpowiednio, okresom — i — Etap czwarty przewidziany jest na okres od do  r.

Operatorzy potrzebują uprawnienia dla każdej wyemitowanej tony równoważnika dwutlenku węgla.

System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmiana dyrektywy Rady 96/61/WE.

Uzyskują oni uprawnienia albo w drodze kupna na aukcjach — gdzie są one licytowane przez prowadzących instalacje — albo w drodze bezpłatnego przydziału. Operatorzy mogą też kupować uprawnienia na wyspecjalizowanych rynkach oraz od siebie nawzajem. System ten został przedstawiony na rys. Może zdecydować, że zatrzyma nadmiar uprawnień, lub że je sprzeda.

Zakład B natomiast nie otrzymał wystarczającej liczby bezpłatnych uprawnień, aby objęły one jego emisje, i musi kupić brakujące uprawnienia na akcji lub od innych operatorów o ile nie posiada zapasu uprawnień z ubiegłych lat.

Bezpłatne uprawnienia miały być przydzielane tak, aby: ograniczały ryzyko ucieczki emisji przenoszenie produkcji w sposób, który powoduje zwiększenie globalnych emisji gazów cieplarnianych ; stanowiły zachętę do dekarbonizacji unikanie wzrostów emisji gazów cieplarnianych 11 poprzez stosowanie wskaźników emisyjności przydziału bezpłatnych uprawnień ustanowionych na bazie działalności podmiotów zajmujących czołowe pozycje w danym sektorze.

Koalicja zebrana przez Polaków domaga się większej kompensacji zaostrzonej polityki klimatycznej

Powinno to zachęcić operatorów mniej wydajnych instalacji do poprawy wyników swojej działalności, przy równoczesnym wynagrodzeniu tych operatorów, których instalacje funkcjonują wydajnie. Do  r. W przemyśle liczba przyznanych bezpłatnych uprawnień z roku na rok maleje. Sektory zaklasyfikowane jako zagrożone ucieczką emisji korzystają z dodatkowych przydziałów bezpłatnych uprawnień, a niezależnie od tego, jakie wyniki osiągają instalacje w tych sektorach, otrzymują one tyle bezpłatnych uprawnień, ile instalacja najwydajniejsza według ustalonych wskaźników emisyjności.

Sektor energii elektrycznej może wykorzystać przydziały bezpłatnych uprawnień tylko na potrzeby modernizacji w konkretnych państwach członkowskich i na konkretnych warunkach.

Na rys. Doprowadziło to 13 do nadmiernych przydziałów uprawnień na rzecz wielu operatorów, w szczególności w kontekście ograniczenia produkcji wywołanej recesją z  r.

Na trzecim etapie — w przydziałach bezpłatnych uprawnień uwzględniono wskaźnik emisyjności dla produktów, a liczba przyznanych uprawnień była związana z wynikami osiąganymi przez operatorów najbardziej wydajnych instalacji.

System kompensacji handlu.

Miało to na celu zapewnienie zachęt do osiągania przyrostów wydajności tj. Wybór sektorów uprawnionych do otrzymywania bezpłatnych uprawnień do emisji jest co do zasady połączony z brakiem zdolności niektórych sektorów do przenoszenia kosztów na klientów zob. Ramka 1 Czym jest przenoszenie kosztów unijnego systemu ETS? Przenoszenie kosztów oznacza uwzględnienie kosztu unijnego systemu ETS w cenie produktu.

Zakres przenoszenia kosztów emisji na ceny produktów jest jednym z czynników mających wpływ na to, jak system EU ETS oddziałuje na konkurencyjność przedsiębiorstw. Jeżeli dany sektor może przenieść koszty systemu ETS na ceny produktów, to przydzielanie na jego rzecz bezpłatnych uprawnień do emisji jest mniej uzasadnione.

To wyjaśnia, dlaczego sektor energii elektrycznej otrzymuje głównie uprawnienia w drodze aukcji, a nie bezpłatnie.

System kompensacji handlu.

Nawet jeśli instalacje uzyskują bezpłatne uprawnienia, to i tak mogą przenieść hipotetyczne koszty emisji na klientów. Wdrożenie unijnego systemu ETS doprowadziło, zwłaszcza na dwóch pierwszych etapach, do uzyskania przez wielu operatorów nieoczekiwanych zysków W niektórych gałęziach przemysłu przydziały bezpłatnych uprawnień przewyższały poziom emisji. Było to spowodowane złą jakością danych wykorzystywanych na potrzeby ustalenia pierwszych wskaźników, a także ograniczonym dostosowaniem wielkości przydziałów do wielkości Opcje nieskonczonosci Trade. danego operatora zob.

Sygnał cenowy powinien stanowić zachętę do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wielu ekspertów doszło do wniosku, że stworzenie odpowiednich zachęt, które przyczynią się do osiągnięcia celów z porozumienia paryskiego, będzie wymagało wprowadzenia znacznie wyższych opłat za emisję gazów cieplarnianych Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych Sandbag.

W tym czasie ceny uprawnień wahały się, lecz ogółem wzrosły z poziomu poniżej 3 euro do około 25 euro. Gdyby na aukcjach sprzedano więcej uprawnień dla sektora przemysłu, państwa członkowskie otrzymałyby znaczne dodatkowe dochody. Komisja ustaliła, że między  r. Właściwe organy w państwach członkowskich UE kontrolują i zatwierdzają plany monitorowania emisji przedłożone przez operatorów, kontrolują operatorów oraz zatwierdzają ich zweryfikowane sprawozdania na temat wielkości emisji w oparciu o unijne prawodawstwo i wytyczne Komisji.

Operatorzy, których obowiązują unijne pułapy dotyczące emisji gazów cieplarnianych, co roku otrzymują i umarzają liczbę uprawnień odpowiadającą emisjom zarządzanych przez nich instalacji.

W przypadku nieumorzenia wystarczającej liczby uprawnień nakładane są kary w wysokości  euro za wyemitowany ekwiwalent dwutlenku węgla CO2e nieobjęty uprawnieniem, a także dodatkowe System kompensacji handlu.

ustanowione na poziomie państwa członkowskiego zgodnie ze zharmonizowanymi przepisami dyrektywy w sprawie System kompensacji handlu. ETS. Weryfikatorzy będący stronami trzecimi zatwierdzeni przez jednostki akredytujące w państwach członkowskich sprawdzają i potwierdzają dane operatorów dotyczące emisji. Rokrocznie liczba przyznawanych uprawnień przewyższała faktyczne potrzeby emisyjne, w szczególności po  r.

To z kolei spowodowało spadek cen uprawnień zob. Uprawnienia uzyskane wcześniej bezpłatnie wystarczały wielu operatorom do tego, by całkowicie wypełnić ciążące na nich obowiązki w zakresie umarzania. Zmiany w systemie wprowadzone na trzecim etapie jego wdrażania wyeliminowały te roczne nadwyżki w skali całego systemu.

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowego Europejskiego prawa o klimacie 20 i zaplanowała przeprowadzenie konsultacji publicznych w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Zakres kontroli i podejście kontrolne 17 W ramach kontroli Trybunał zbadał, czy decyzje Komisji dotyczące przydziałów bezpłatnych uprawnień w ramach unijnego systemu ETS stanowią rzetelną podstawę do promowania ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Kontrolerzy zbadali w szczególności, czy przydziały bezpłatnych uprawnień były: skutecznie wykorzystywane jako narzędzie modernizacji sektora energii elektrycznej; ukierunkowane na sektory najbardziej narażone na ryzyko ucieczki emisji; System kompensacji handlu. w sposób stanowiący zachętę do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i nieprzyczyniające się do zwiększenia poziomu tych emisji. Uwagi Bezpłatne uprawnienia jako narzędzie modernizacji sektora energii elektrycznej nie doprowadziły do konkretnych rezultatów 21 Na trzecim etapie wdrażania systemu EU ETS dozwolone było przydzielanie bezpłatnych uprawnień do emisji przedsiębiorstwom z sektora energii elektrycznej.

Stanowiło to odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą sektor ten musiał nabywać uprawnienia na aukcji lub na rynku uprawnień do emisji. Te bezpłatne uprawnienia miały stanowić wsparcie dla inwestycji zmierzających do modernizacji sektora energii elektrycznej w ośmiu państwach członkowskich stosujących odstępstwo.

Kontrolerzy przyjrzeli się zmianom w przydzielaniu bezpłatnych uprawnień wprowadzonym na etapie czwartym w stosunku do etapu trzeciego, a także zbadali, czy sektory energii elektrycznej w tych państwach członkowskich ograniczyły swój ślad węglowy.

Bardziej rygorystyczne warunki wykorzystania bezpłatnych uprawnień do emisji w sektorze energii elektrycznej od r.

MŚ: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji wymaga poprawy

Osiem z tych państw skorzystało z odstępstwa na trzecim etapie wdrażania systemu zob. Od do  r. Cel tego przydziału bezpłatnych uprawnień stanowiło wsparcie modernizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej w tych krajach, w których w dużym stopniu opierał się on na węglu.

System kompensacji handlu.

Źródło: Komisja Europejska. Komisja poparła wnioski państw członkowskich po kilku rundach dyskusji przeprowadzonych z ośmioma wnioskującymi państwami członkowskimi. Ramka 2 Warunki wykorzystania bezpłatnych uprawnień do emisji do modernizacji wytwarzania energii elektrycznej na etapie trzecim Państwa członkowskie, które zamierzały przydzielać bezpłatne uprawnienia do emisji na podstawie art.

Wartość bezpłatnych uprawnień nie mogła zostać wykorzystana do zwiększenia mocy wytwarzania w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku. W sytuacjach, w których bezpłatne uprawnienia do emisji służyły do sfinansowania nowej mocy wytwarzania energii elektrycznej, obowiązkowe było umorzenie równoważnej mniej wydajnej mocy. Proponowane inwestycje musiały stanowić część krajowych planów inwestycyjnych. W planach tych zaś należało wykazać, że instalacje, w które inwestowano, funkcjonowały już pod koniec  r.

Informacja na temat Mechanizmu Kompensacji i Redukcji CO2 dla Lotnictwa Międzynarodowego (CORSIA)

W zmienionej System kompensacji handlu. wymagane jest, aby na czwartym etapie System kompensacji handlu. organy wybierały inwestycje zgodnie z obowiązkową procedurą przetargową w miejsce stałych krajowych planów inwestycyjnych, które stosowano na trzecim etapie. Na czwartym etapie wdrażania systemu z dziesięciu kwalifikujących się państw członkowskich tylko Bułgaria, Węgry i Rumunia będą zapewniać bezpłatne uprawnienia swoim sektorom energii elektrycznej.

Dostępne dane System kompensacji handlu. nieefektywność rezultatów uzyskanych za sprawą bezpłatnych System kompensacji handlu. jako narzędzia modernizacji sektora energii elektrycznej na trzecim etapie 25 Oczekiwano, że inwestycje będące efektem wykorzystania przydziałów bezpłatnych uprawnień na mocy artykułu 10c spowodują zmniejszenie intensywności emisji powstających w wyniku produkcji elektryczności, a także ograniczenie emisji w ujęciu absolutnym.

Polityka wolnego handlu

W wyniku badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji w  r. Wyniki porównania wskazują na znacznie wolniejszy spadek intensywności emisji w państwach członkowskich, które uzyskały bezpłatne uprawnienia w celu modernizacji System handlowy Omnia sektora. Tendencję tę potwierdzają niedawno przeprowadzone badania 25 na temat ograniczenia wykorzystania węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w  r.

Przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora przemysłu i operatorów lotnictwa w ograniczonym stopniu uwzględniały zdolność przenoszenia kosztów i zazwyczaj przyczyniały się do spowolnienia dekarbonizacji 28 W dyrektywie w sprawie EU ETS stwierdzono, że przydział bezpłatnych uprawnień stanowi przejściowe i wyjątkowe odstępstwo od 26 standardowej opcji sprzedaży aukcyjnej zob. Bezpłatne uprawnienia do emisji powinny być ukierunkowane na sektory, którym w największym stopniu zagraża międzynarodowa konkurencja, i które mają najmniejsze możliwości przeniesienia kosztów emisji na klientów.

Przydziały bezpłatnych uprawnień na rzecz sektora przemysłu i operatorów lotnictwa nie odzwierciedlają zdolności tych sektorów do przenoszenia kosztów 29 Jak już wspomniano, z wyjątkiem dziesięciu państw członkowskich o niższym poziomie dochodów zob. Kontrolerzy stwierdzili, że przydzielanie bezpłatnych uprawnień do emisji w innych sektorach nie zawsze było spójne z ich zdolnością do przenoszenia kosztów: sektor lotnictwa otrzymuje bezpłatne uprawnienia, mimo że może przenosić koszty związane z systemem EU ETS na klientów.