Miedzynarodowe Trade Systems Traducion

UE i Brazylia powinny kontynuować działania na rzecz wzmocnienia wielostronnego systemu handlu na szczeblu WTO. Inglés An annual overview of developments in the international trading environment which are having an impact on the multilateral trading system shall also be undertaken by the TPRB.

Libros relacionados con system komputerowy y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.

UE i Brazylia powinny kontynuować działania na rzecz wzmocnienia wielostronnego systemu handlu na szczeblu WTO. The EU proposal for a revised directive on the trading system envisages auctioning as the main method of distributing allowances. Wniosek UE dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie systemu handlu uznaje licytacje jako główną metodę rozdzielania przydziałów.

Tprb - Polaco - Inglés Traducción y ejemplos

The trading system should be based on the undertakings accepted under international agreements. Ten system handlu powinien zostać oparty na przedsięwzięciach zaakceptowanych na mocy porozumień międzynarodowych. Review everything you have learned in our lessons and create your own trading system.

Europejski System Handlu Emisjami ETS"system pułapów i handlu " polega obecnie na krajowych planach rozdziału uprawnień przygotowywanych przez państwa członkowskie i zatwierdzanych przez Komisję.

Przejrzyj wszystko, czego nauczyli się w naszych lekcji i stworzyć swój własny system handlu. The risks arising from algorithmic trading can be present in any type of trading system that is supported by electronic means. Ryzyko wynikające z handlu algorytmicznego może wystąpić w każdym rodzaju systemu transakcyjnego wspieranego za pomocą środków elektronicznych.

Miedzynarodowe Trade Systems Traducion Generalny handel systemami gwiazd

Incentives under a market making scheme should, however, only be required for certain instruments traded under a continuous auction order book trading system. Tworzenie zachęt w ramach programu dotyczącego realizowania funkcji animatora rynku powinno być jednak wymagane wyłącznie w przypadku określonych instrumentów będących przedmiotem obrotu w ramach systemu transakcyjnego notowań ciągłych bazujących na arkuszu zleceń.

Our commitment to a multilateral trading system can be taken for granted.

W celu osiągnięcia najwyższego możliwego stopnia przejrzystości, każdy Członek będzie regularnie składał TPRB sprawozdania. Inglés In order to achieve the fullest possible degree of transparency, each Member shall report regularly to the TPRB.

Nasze oddanie idei wielostronnego systemu handlu może być uważane za rzecz oczywistą. That will give us a fair trading system of service to everyone. Dzięki temu doprowadzimy do powstania sprawiedliwego systemu handluktóry będzie służył wszystkim.

Miedzynarodowe Trade Systems Traducion Ograniczone opcje akcji Transakcje w Wielkiej Brytanii

Conclusion of this agreement brought to Waniliowe strategie wariantu. close one of the most protracted disputes in the multilateral trading system's recent history. Zawarcie tego porozumienia oznaczało zakończenie jednego z najdłużej trwających sporów w najnowszej historii wielostronnego systemu handlu.

Tłumaczenie hasła "cap and trade" na polski

You need to gain some practice with the trading system. Trzeba zdobyć trochę praktyki z systemu handlu. AfT can therefore reconcile the aims of a more open global trading system and sustainable development. Pomoc na rzecz handlu łączy zatem dążenie do bardziej otwartego systemu handlu z dążeniem do trwałego rozwoju.

Significado de "system komputerowy" en el diccionario de polaco

It is therefore fundamental for the good functioning of the multilateral trading system that this incompatibility with WTO rules should be addressed in that forum. Omówienie naruszenia zasad WTO na tym forum jest zatem kwestią podstawową dla dobrego funkcjonowania systemu handlu wielostronnego. The effectiveness of a trading system to reduce emissions depends solely on the number of allowances in the system. Skuteczność systemu handlu pod względem zmniejszania emisji zależy wyłącznie od liczby uprawnień w systemie.

They also see a risk in the proliferation of these agreements that will undermine the multilateral trading system by creating competing trading blocks. Widzą oni także zagrożenie wynikające z wzrostu liczebności tych umów, co podważy wielostronny system handlutworząc konkurujące bloki handlowe. I make the case for including aviation in a trading system that is as open and efficient as possible. Wyrażam poparcie dla włączenia lotnictwa do systemu handlu możliwie najbardziej otwartego i efektywnego.

Miedzynarodowe Trade Systems Traducion Strategia handlowa Stochastyczne procesy

In Miedzynarodowe Trade Systems Traducion to these measures, the very aims of the multilateral trading system must be reviewed with a view to ensuring consistency with the other international organisations.

Oprócz podjęcia tych działań konieczne jest poddanie przeglądowi celów wielostronnego systemu handlu w celu zapewnienia spójności z innymi organizacjami międzynarodowymi. The report states that this should facilitate the harmonious incorporation of developing countries into the world trading system, which I support.

Miedzynarodowe Trade Systems Traducion Australijski znak towarowy online

Zdaniem sprawozdawcy, z którym się zgadzam, powinno to ułatwić płynne włączenie krajów rozwijających się do światowego systemu handlu. Greenhouse gas emission allowance trading system debate System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych debata It is also important that we ensure that the international trading system works properly and that there is no protectionism inherent in it.

Tłumaczenie hasła "trading system" na polski

Jest także ważne, abyśmy zapewnili prawidłowe funkcjonowanie międzynarodowego systemu handlu i aby nie zawierał on elementów protekcjonizmu. Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Miedzynarodowe Trade Systems Traducion zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Zasugeruj przykład.