Indyjska klasyfikacja handlu zharmonizowany system eksportu i importowy

Spowoduje to otwarcie okna kalkulatora kodu Meursinga. Użytkownik musi wprowadzić wyrażenie tekstowe na które chce wyszukać powiazanie z kodem nomenklatury. Przeglądarka wyświetla wyszukiwany kod pokazując go w kontekście sąsiednich kodów Z ekranu Drzewo nomenklatury można przejść bezpośrednio do ekranu Stawki celne. Są one wyświetlane dla ustawionej uprzednio daty symulacji. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania, system wyświetla listę znalezionych kontyngentów. Z tej listy, klikając numer wybranej sekcji, można przejść do listy działów kod dwucyfrowy , następnie odpowiednio do listy pozycji kod czterocyfrowy , podpozycji kod sześciocyfrowy , nomenklatury scalonej - CN kod ośmiocyfrowy oraz nomenklatury TARIC kod dziesięciocyfrowy , która znajduje się na najniższym poziomie drzewa.

Importer musi zweryfikować listę Generalnej Dyrekcji Handlu Zagranicznego DGFTna której znajdują się przedmioty objęte ograniczeniami i zakazane w imporcie do indii. Strony powiązane Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z kontroli i dochodzeń, które mogą być przeprowadzane przez Wydział ds.

Wycen Specjalnych SVB indyjskich służb celnych. Wydział ds.

Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego „Brexitu\

Wycen Specjalnych bada wpływ relacji na wartość fakturową importowanych towarów w odniesieniu do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to na celu ustalenie, czy istnienie takiej relacji lub umowy wpłynęło na wartość faktury importu. Importerzy, którzy są powiązani z dostawcą w rozumieniu Zasady 2 2 Zasad Wyceny Wartości Celnej z r. Zasada 2 2 Zasad Wyceny Wartości Celnej z r.

Osoby, które są powiązane ze sobą w działalności gospodarczej, w której jedna jest wyłącznym agentem, wyłącznym dystrybutorem lub wyłącznym koncesjonariuszem drugiej jakkolwiek to opisanosą uważane za powiązane do celów niniejszych zasad, jeśli spełniają kryteria niniejszej zasady.

Indyjska klasyfikacja handlu zharmonizowany system eksportu i importowy

Jeśli jesteś takim importerem, będziesz musiał przedłożyć dodatkowe informacje poprzez wypełnienie kwestionariusza, a także dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Preferencyjna stawka celna wynosi na ogół 5 procent. Import Towarów po Koncesjonowanej Stawce Celnej IGCR, Import of Goods at Concessional Rate of Duty : zgodnie z indyjskim prawem celnym zwolnienie z należności celnych może zostać przyznane na wniosek w odniesieniu do materiałów przywożonych do produkcji towarów krajowych.

Indyjska klasyfikacja handlu zharmonizowany system eksportu i importowy

Procedura ta jest monitorowana przez administrację celną i nazywana IGCR. Instrumenty promocji indyjskiego handlu zagranicznego na lata środki podjęte przez rząd Indii w celu promowania indyjskiego eksportu, które pod pewnymi warunkami np. Zwolnienie z cła i zwrot ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji: towary mogą być przywożone bezcłowo lub uiszczone należności celne przywozowe mogą zostać zwrócone w chwili wywozu.

W celu skorzystania z ulg celnych i podatkowych w ramach tych procedur wymagane jest pozwolenie Dyrekcji Generalnej ds.

Handlu Zagranicznego DGFTo które musi wcześniej wystąpić importer z Indii i które musi zostać przedłożone administracji celnej w momencie przywozu.

Normy takie istnieją dla produktów chemicznych i elektronicznych, żywności, rzemiosła, wyrobów skórzanych, wyrobów z tworzyw sztucznych, jak również dla tekstyliów i odzieży.

Cło i import towarów do Indii - rynki zagraniczne

DGFT określa zapotrzebowanie na bezcłowo przywożone towary na podstawie norm SION obowiązujących w odniesieniu do towarów wywożonych i określa je w pozwoleniu. Pozwolenia takie mogą być przyznawane także na wywóz towarów, dla których nie istnieją normy SION.

W takich przypadkach stosunek towarów przywożonych do towarów wywożonych ustalany jest przez Komitet Norm przy dyrekcji ds.

Dobra inwestycyjne przeznaczone do wykorzystania w produkcji towarów przeznaczonych na eksport Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCG : w ramach tego programu licencjonowane przedsiębiorstwa mogą dokonywać bezcłowego przywozu dóbr inwestycyjnych, jeżeli utrzymują udział wywozu w wysokości 75 procent swojej produkcji. Zwolnienie pozataryfowe nie ma zastosowania do przywozu używanych maszyn i urządzeń. Próbki towarów mogą być przywożone bezcłowo do wartości 10 tys.

Indyjska klasyfikacja handlu zharmonizowany system eksportu i importowy

Towary te należy oznaczyć jako próbki zgodnie z przepisami celnymi, udostępnić bezpłatnie i wysłać pocztą lub przesyłką kurierską drogą lotniczą. W przypadku próbek przywożonych w celu rozpoczęcia indyjskiej transakcji wywozowej stosuje się limit zwolnienia z podatku w wysokości tys.

INR lub 50 sztuk w okresie 12 miesięcy. Importer musi przedstawić indyjskiej administracji celnej numer kodu importera eksportującego IEC i złożyć w tym celu deklarację.

Poruszanie się po przepisach podczas odprawy celnej w Indiach

Przepisy celne Towary eksportowane do Indii mogą być wprowadzane na indyjski obszar celny ang. Manifest przywozu towarów drogą morską musi zostać zgłoszony co najmniej 48 godzin przed przybyciem towarów. W przypadku towarów drogą lotniczą obowiązuje termin zgłoszenia z wyprzedzeniem co najmniej 2 godzin. W przypadku zgłoszenia celnego towarów importer indyjski musi co do zasady zostać zarejestrowany przez dyrekcję ds. Okres rejestracji wynosi zazwyczaj jeden dzień od otrzymania towaru.

Towary dopuszczone do swobodnego obrotu mogą pozostawać w publicznych składach celnych w urzędzie celnym odprawy celnej przez okres do 30 dni. W przypadku zgłoszenia celnego importer może być reprezentowany przez pośrednika celnego zarejestrowanego przez administrację celną.

Dzięki wprowadzeniu systemu jednego okienka ang. Single Window Interface for Facilitating Trade rejestracje produktów wymagających zgody różnych organów, takich jak kontrola fitosanitarna, kontrola medyczna itp.

Indyjska klasyfikacja handlu zharmonizowany system eksportu i importowy

Po wprowadzeniu kodu, w pierwszym przypadku System wyświetla nowe kody z kodami wygasłymi oraz datę początkową zastąpienia. W drugim przypadku, kody wygasłe z kodami, które je zastąpiły oraz datę początkową zastąpienia.

Kod nomenklatury Po wprowadzeniu kodu nomenklatury towarowej wyszukiwarka wyświetla informację o kodzie, czy jest on wygasły i zastąpiony przez inny kod. Data początkowa Data początkowa wyszukiwania tablicy korelacyjnej.

1 Strona główna

Data końcowa Data końcowa wyszukiwania tablicy korelacyjnej. Kraj wyszukuje się poprzez wpisanie kodu kraju ISO np. Otrzymany wynik obejmuje, oprócz kodu kraju ISO i nazwy kraju, także kody wszystkich grup krajów, do których należy wyszukiwany kraj.

Grupę krajów wyszukuje się poprzez wpisanie kodu grupy np.

Indyjska klasyfikacja handlu zharmonizowany system eksportu i importowy

Otrzymany wynik obejmuje listę wszystkich krajów, które należą do tej grupy. Oprócz tego przy każdym kraju podana jest też lista wszystkich grup krajów, do których kraj należy.

  • Naprawione i zwrócone towary wymagają pełnego zestawu dokumentów w przypadku eksportu z Indii do naprawy.
  • Dane polskie są prezentowane wyłącznie w języku polskim.
  • PowerPoint strategii dywersyfikacji
  • Strategia handlowa Alpha
  • Opcje handlowe kursy w Indiach
  • Strategie handlu o malej pojemnosci
  • ISZTAR4 - Kalkulator taryfowy - Wariantowy kalkulator taryfowy
  • ACSYS Control Systems Trading LLC

Po wprowadzeniu kodu Przeglądarka Taryfowa wyszukuje nazwę kraju, oraz kody grup krajów, do których należy kraj. Nazwa kraju Nazwa kraju. Po wprowadzeniu nazwy Przeglądarka Taryfowa wyszukuje kod kraju ISO, oraz kody grup krajów, do których należy kraj. Kod grupy krajów Kod grupy krajów, do której należą co najmniej dwa kraje.

  1. Indyjskie przepisy celne - obserwacje eksperta | DSV
  2. Thinkorswim Trading Platform YouTube

Po wprowadzeniu kodu Przeglądarka Taryfowa wyszukuje kody krajów ISO, oraz nazwy krajów, które należą do wyszukanej grupy. Wyświetlone też są inne grupy krajów, do których należą kraje. Przeglądarka Taryfowa wyświetla całość tych informacji. Są one wyświetlane dla ustawionej uprzednio daty symulacji.

Indyjska klasyfikacja handlu zharmonizowany system eksportu i importowy

Dokumenty wymagane nie stanowią odrębnych typów środków, ale warunki typów środków, np. Użytkownik ma możliwość wyszukania i przeglądania szczegółów dokumentu wymaganego.

Przegląd indyjskich przepisów celnych

Kod Kod dokumentu wymaganego. Po wprowadzeniu kodu zostaje wyszukany dany dokument. Opis Opis dokumentu wymaganego. Po jego wprowadzeniu zostaje wyszukany kod wraz z opisem Opis Opis kodu dodatkowego. Po wprowadzeniu opisu, lub jego części zostanie wyświetlony kod dodatkowy. Kontyngenty są wyszukiwane przy użyciu numeru kontyngentu, kodu kraju, statusu krytycznego i stanu. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania, system wyświetla listę znalezionych kontyngentów.

Status krytyczny Wskaźnik statusu krytycznego dla definicji kontyngentu.

System wyświetla odpowiadający wprowadzonym wartościom podlinkowany kod Meursinga. Możliwe jest także wprowadzenie kodu Meursinga i wyświetlenie odpowiadającego mu składu komponentów. Po kliknięciu przycisku Przeglądanie drzewa nomenklatury Przeglądarka Taryfowa wyświetla ekran Drzewo nomenklaturyz listą sekcji. Z tej listy, klikając numer wybranej sekcji, można przejść do listy działów kod dwucyfrowynastępnie odpowiednio do listy pozycji kod czterocyfrowypodpozycji kod sześciocyfrowynomenklatury scalonej - CN kod ośmiocyfrowy oraz nomenklatury TARIC kod dziesięciocyfrowyktóra znajduje się na najniższym poziomie drzewa. Do wszystkich sekcji dodane są dwa linki: Uwagi i Noty.

Kraj pochodzenia Obszar geograficzny pochodzenia określa obszar geograficzny kraj, region lub grupę geograficznądo którego kontyngent ma zastosowanie. Stan Określa stan kontyngentu: otwarty, zablokowany, odblokowany itd.

Szczegóły Szczegółowe informacje dotyczące stanu, salda, związanych kodów nomenklatury oraz powiązanych podkontyngentów. Pobierane pliki XML zawierają zbiory hierarchicznych obiektów taryfowych, powiązania pomiędzy różnymi obiektami taryfowymi oraz atrybuty referencyjne, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację obiektu w plikach XML.

Użytkownik musi potwierdzić informacje o ochronie danych, a następnie może pobrać skompresowany plik. Alfabetyczny Indeks Towarów zawiera nazwy towarów, które nie są zawarte w nomenklaturze towarowej, i często z tego względu są zaliczane do kategorii towarów "pozostałe", lub mają nazwy handlowe, różne od tych, które znajdują się w Nomenklaturze Towarowej. Użytkownik musi wprowadzić wyrażenie tekstowe na które chce wyszukać powiazanie z kodem nomenklatury.

Przygotowanie do pobrania.