Codzienna strategia przyszlosci

Poszczególne etapy wyjaśnię, posługując się case'em firmy z branży produkcyjnej. W pierwotnej wersji utożsamiane było jedynie ze sztuką wojenną.

Innowacyjnie, z myślą o przyszłych pokoleniach z poszanowaniem wszystkich interesariuszy Rynki elektroenergetyczne stoją u progu przełomowych zmian.

Poradnik - ngo.pl

Pierwszym ich obszarem są technologie. Nieuchronna zmiana miksu energetycznego, polegająca na zwiększeniu udziału rozproszonych i odnawialnych źródeł energii, musi być uwzględniona w działalności operatora systemu przesyłowego.

Drugim obszarem są regulacje, w tym przede wszystkim prawo Unii Europejskiej.

Codzienna strategia przyszlosci

Dokumenty te implementują zmianę paradygmatów w zakresie rynków elektroenergetycznych, co również uwzględnia niniejsza Strategia. Strategia PSE na lata wraz z jej aktualizacją dokonaną we wrześniu roku, została opracowana z uwzględnieniem zasobów strategicznych, ról wynikających z misji i wizji Spółki oraz celów do osiągnięcia. Wizja PSE współtworzą europejski rynek energii elektrycznej na rzecz bezpiecznego i efektywnego działania krajowego systemu elektroenergetycznego, kierując się zasadami równego traktowania uczestników rynku oraz dbając o interesy przyszłych pokoleń.

Aktywny Codzienna strategia przyszlosci w pracach instytucji tworzących rozwiązania dla rynku energii elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej.

Niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność jako najwyższe wartości

Codzienna strategia przyszlosci rozwoju niezbędnych i efektywnych inwestycji. Wysoka jakość oraz rzetelność świadczonych usług, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów etycznych - profesjonalny i wiarygodny partner w relacjach społecznych i biznesowych. Misja Dbając o infrastrukturę sieciową oraz doskonaląc proces zarządzania systemem elektroenergetycznym, PSE zapewniają jego niezawodną i efektywną pracę.

Koncentracja na zapewnianiu bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego KSE oraz tworzenie rozwiązań wspierających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Rozwój nowych usług związanych z zarządzaniem danymi, wdrożeniem wysokiej kultury bezpieczeństwa i tworzeniem nowych rozwiązań biznesowych dla podmiotów sektora energii, w tym konsumentów energii. Czynny udział w rozwoju obszarów technologii i rynków elektroenergetycznych oraz zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym w obrębie całego sektora elektroenergetycznego.

Menu główne

Skuteczne wypełnianie funkcji operatora sieci przesyłowej w gruntownie zmieniającym się otoczeniu technologicznym i rynkowym. Udział w rozwoju mechanizmów rynkowych zwłaszcza w kontekście planów wdrożenia rynku mocy oraz zintegrowanego w skali Europy rynku bilansującego.

Kierowanie się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich działaniach. Niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność jako najwyższe wartości Niezawodność PSE to niezawodny partner dla odbiorców i wytwórców energii, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, partnerów społecznych, regulatora oraz Rządu RP.

Wiarygodność PSE swoimi działaniami potwierdzają posiadane kompetencje do sprawowania powierzonej funkcji i realizacji powierzonej misji. Odpowiedzialność PSE dbają o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki w świecie.

Innowacyjnie, z myślą o przyszłych pokoleniach z poszanowaniem wszystkich interesariuszy

Cele główne i szczegółowe Działalność PSE determinują cztery zasadnicze kierunki działań Równoważenie inicjatyw, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi Równoważenie inicjatyw których celem jest sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu Spółki i doskonalenie procesów wewnętrznych Inicjatywy skierowane na przyszłe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ekonomii systemu elektroenergetycznego Inicjatywy zorientowane na zwiększenie efektywności organizacji oraz zbudowanie Spółki opartej na ciągłym doskonaleniu, pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności przy sukcesywnym ograniczaniu wszelkiego rodzaju nieefektywności.

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów Spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami.

Wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających. Realizacja Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Powiązane szkolenia

Odpowiedzialność za wpływ działania Spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Wprowadzenie cen lokalizacyjnych, jako mechanizmu koordynującego bieżące funkcjonowanie zasobów wytwórczych i odbiorczych, oraz zapewniającego odpowiednią jakość sygnałów inwestycyjnych. Uniknięcie obciążenia przyszłych pokoleń osieroconymi kosztami amortyzacji aktywów tracących swą przydatność na skutek zmiany funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dbałość PSE o dobro publiczne dane systemowe i informacje Codzienna strategia przyszlosci.

Codzienna strategia przyszlosci

Innowacje nastawione na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, loT, magazynowanie, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego. Instalacje pokrywające zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresach niewystarczającej generacji źródeł Magazyny energii elektrycznej lub źródło szczytowe. Zapewnienie zasobów krajowego systemu elektroenergetycznego do realizacji dostawy energii elektrycznej do odbiorców.

Doskonalenie, w ramach continuous improvement process, modelu eksploatacji infrastruktury przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego opartego o Predictive Maintenance Techniques PdM. Interwencyjna usługa DSR. Realizacja inwestycji i doskonalenie Nowego Modelu Realizacji Inwestycji.

Codzienna strategia przyszlosci

Poprawa modelu rynku bilansującego.