Udostepnij Matrix Selection., BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uwaga Ikony przechodzenia do szczegółów i uogólniania w lewym górnym rogu wizualizacji macierzy dotyczą tylko wierszy. If the text data in your matrix's cells or headers contain new line characters, those characters will be ignored unless you toggle on the 'Word Wrap' option in the element's associated formatting pane card. Dodawanie ikon warunkowychAdd conditional icons Dodaj podpowiedzi wizualne do tabeli lub macierzy przy użyciu ikon warunkowych.

  1.  Когда? - Он заржал.

Kroki i ilustracje w tym artykule dotyczą programu Power BI Desktop. The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop. Wizualizacja macierzy jest podobna do tabeli. The matrix visual is similar to a table.

Zobacz także

Tabela obsługuje dwa wymiary, a dane są płaskie, co oznacza, że powielone wartości są wyświetlane i nie są agregowane.

A table supports two dimensions Program inwestycyjny Crypt Automatic the data is flat, meaning duplicate values are displayed and not aggregated.

Matryca ułatwia wyświetlanie danych w wielu wymiarach w zrozumiały sposób — obsługuje układ schodkowy.

Udostepnij Matrix Selection.

A matrix makes it easier to display data meaningfully across multiple dimensions -- it supports a stepped layout. Matryca automatycznie agreguje dane i umożliwia przechodzenie do szczegółów. The matrix automatically aggregates the data and enables drill down.

Wizualizacje macierzy można tworzyć w raportach programu Power BI Desktop; możliwe jest także wyróżnianie krzyżowe elementów w macierzy z innymi wizualizacjami na danej stronie raportu. You can create matrix visuals in Power BI Desktop reports and cross-highlight elements within the matrix with other visuals on that report page.

Matrix MkII was created to take advantage of a new generation of technology that allows dimmers of different ratings and styles — such as sine wave — to be mixed in the same installation. The density of the rack supports up to dimmer channels.

Można na przykład zaznaczać do wyróżnienia krzyżowego wiersze, kolumny, a nawet pojedyncze komórki. For example, you can select rows, columns, and even individual cells and cross-highlight. Ponadto zaznaczone pojedyncze komórki oraz zaznaczone obszary składające się z wielu komórek można kopiować i wklejać w innych aplikacjach. Also, individual cells and multiple cell selections can be copied and pasted into other applications.

Z macierzą jest skojarzonych wiele funkcji. Omówimy je w kolejnych sekcjach tego artykułu. There are many features associated with the matrix, and we'll go through them in the following sections of this article.

Proace Verso VIP z pakietem Selection. Limitowana edycja Toyoty

Uwaga Aby móc udostępnić raport współpracownikowi w usłudze Power BI, obaj użytkownicy muszą mieć licencje usługi Power BI Pro lub raport musi zostać zapisany w pojemności Premium. Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved Udostepnij Matrix Selection.

Premium capacity. W jaki sposób usługa Power BI oblicza sumyUnderstanding how Power BI calculates totals Zanim przejdziemy do sposobu używania wizualizacji macierzy, ważne jest, aby dowiedzieć się, jak usługa Power BI oblicza sumy i sumy częściowe w tabelach i macierzach.

Udostepnij Matrix Selection.

Before jumping into how to use the matrix visual, it's important to learn how Power BI calculates total and subtotal values in tables and matrices.

W przypadku wierszy sum i sum częściowych usługa Power BI oblicza miarę z uwzględnieniem wszystkich wierszy danych bazowych — nie jest to jedynie proste dodanie wartości w widocznych lub wyświetlanych wierszach. For total and subtotal rows, Power BI evaluates the measure over all rows in the underlying data — it isn't just a simple addition of the values in the visible or displayed rows.

Udostepnij Matrix Selection.

To oznacza, że w wierszu sumy można uzyskać wartości różniące się od oczekiwanych. This means you can end up with different values in the total row than you might expect. Zobacz następujące wizualizacje macierzy. Take a look at the following matrix visuals. Ze względu na to, że sprzedawca jest wyświetlany w odniesieniu do wielu dat, liczby mogą wystąpić więcej niż raz. However, since a salesperson shows up against multiple dates, the numbers can appear more than once.

Dlatego dokładna suma z danych podstawowych i proste dodanie widocznych wartości nie są równoważne. Thus, the accurate total from the underlying data, and a simple addition of the visible values, do Udostepnij Matrix Selection. equate. Pamiętaj, że wartości wyświetlanych sum i sum częściowych są oparte na danych bazowych.

When you look at totals and subtotals, remember that those values are based on the underlying data. Nie opierają się wyłącznie na widocznych wartościach. They aren't solely based on the visible values.

Rozwijanie i zwijanie nagłówków wierszyExpanding and collapsing Udostepnij Matrix Selection. headers Istnieją dwa sposoby rozwijania nagłówków wierszy. There are two ways you can expand row headers. Pierwszy z nich to menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. The first is through the right-click menu. Zawiera ono opcje rozwijania wybranego nagłówka wiersza, całego poziomu lub wszystkich elementów aż do ostatniego poziomu hierarchii.

Podobne opcje są dostępne dla zwijania nagłówków wierszy. You have similar options for collapsing row headers as well. Domyślnie ikony będą zgodne z formatowaniem nagłówka wiersza, ale jeśli chcesz, możesz osobno dostosować ich kolory i rozmiary.

Ikony po włączeniu działają podobnie, jak ikony tabeli przestawnej w programie Excel. Once the icons are turned on, they work similar to PivotTable icons in Excel. Stan rozwinięcia macierzy zostanie zapisany wraz z raportem.

Udostepnij Matrix Selection.

The expansion state of the matrix will save with your report. Macierz można przypiąć do pulpitu nawigacyjnego rozwiniętą lub zwiniętą. A matrix can be pinned to a dashboard expanded or collapsed. Po wybraniu kafelka pulpitu nawigacyjnego i Udostepnij Matrix Selection.

Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już opinii. Oceń swoje auto Zamknij Motofakty.

raportu stan rozwinięcia można nadal zmienić w raporcie. When that dashboard tile is selected, and the report opens, the expansion state can still be changed in the report. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z modeli wielowymiarowych w usłudze Power BI For more information see Work with multidimensional models in Power BI Przechodzenie do szczegółów w wizualizacji macierzyUsing Udostepnij Matrix Selection.

down with the matrix visual Wizualizacja macierzy oferuje wiele różnych interesujących, niedostępnych wcześniej sposobów przechodzenia do szczegółów. With the matrix visual, you can do all sorts of interesting drill-down activities that weren't available before. Obejmuje to między innymi przechodzenie do szczegółów w wierszach, kolumnach, a nawet sekcjach i komórkach.

This includes the ability to drill down using rows, columns, and even into individual sections and cells. Przyjrzyjmy się, jak to działa. Let's take a look at how each of these works. Przechodzenie do szczegółów w nagłówkach wierszyDrill down on row headers W okienku Udostepnij Matrix Selection. możesz dodać wiele pól w sekcji Wiersze obszaru Pola, aby umożliwić przechodzenie do szczegółów w wierszach wizualizacji macierzy. In the Visualizations pane, when you add multiple fields to the Rows section of the Fields well, you enable drill down on the rows of the matrix visual.

Ta opcja działa podobnie do tworzenia hierarchii, która umożliwia przechodzenie do szczegółów i wracanie do wyższych poziomów oraz analizowanie danych na każdym poziomie. This is similar to creating a hierarchy, which then allows you to drill down and then back up through that hierarchy, and analyze the data at each level.

Na poniższej ilustracji sekcja Wiersze zawiera pozycje Sales stage Etap sprzedaży i Opportunity size Wielkość szansy sprzedaży. Uzyskany w ten sposób podział na grupy inaczej hierarchia pozwala przechodzić do wybranych szczegółów. In the following image, the Rows section contains Sales stage and Opportunity size, creating a grouping Udostepnij Matrix Selection.

The Matrix, Gratka

hierarchy in the rows that we can drill to see details. W lewym górnym rogu wizualizacji, w której utworzono grupy w sekcji Wiersze, są wyświetlane ikony Przejdź do szczegółów i Rozwiń. When the visual has grouping created in the Rows section, the visual itself displays the drill and expand icons in the top-left corner of the visual.

Podobnie jak w przypadku innych wizualizacji, przyciski te umożliwiają przechodzenie do szczegółów i wracanie do bardziej ogólnych poziomów hierarchii.

Similar to the drill and expand behavior Udostepnij Matrix Selection. other visuals, selecting those buttons lets us drill down or back up through the hierarchy. W tym przypadku możemy przejść do szczegółów Udostepnij Matrix Selection. grupy Sales stage Etap sprzedaży i Opportunity size Wielkość szansy sprzedaży. Widać to na poniższej ilustracji, gdzie wybrano ikonę przejścia do szczegółów o jeden poziom przypominającą widły. In this case, we can drill down from Sales stage to Opportunity size, as shown in the following image, where the Udostepnij Matrix Selection.

down one level icon the pitchfork has been selected.

Oprócz korzystania z tych ikon możesz wybrać dowolny nagłówek wiersza prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu opcję przejścia do szczegółów. In addition to using those icons, you can select any of those row headers and drill down by choosing from the menu that appears.

Wyświetlane menu zawiera kilka opcji, które generują różne wyniki:Notice there are a few options from the menu that appears, which generate different results: Wybranie opcji Przejdź do szczegółów rozwija macierz dla poziomu tego wiersza wybranego — z wykluczeniem wszystkich pozostałych nagłówków wierszy. Selecting Drill Down expands the matrix for that row level, excluding all other row headings except the row header that was Udostepnij Matrix Selection. Zauważ, że pozostałe wiersze najwyższego poziomu nie są już widoczne w macierzy.

Notice that other top-level rows no longer appear in the matrix. Ten sposób przechodzenia do szczegółów jest przydatną funkcją, a wszystkie jej zalety poznasz, gdy przejdziemy do sekcji na temat wyróżniania krzyżowego. This way to drill is a useful feature, and becomes especially cool when we get to the cross-highlighting section. Wybierz ikonę Uogólnij, aby wrócić do poprzedniego widoku najwyższego poziomu.

Select the Drill-up icon to get back to the previous top-level view. Możesz również użyć elementu menu Rozwiń w celu dalszego kontrolowania wyświetlania.

Tworzenie wizualizacji macierzy w usłudze Power BI - Power BI | Microsoft Docs

You can also use the Expand menu item to control the display further. Usługa Power BI wyświetla jeden wiersz sumy dla każdej pozycji Sales stage Etap sprzedaży i wszystkie opcje Opportunity size Nigeria Warianty binarne. szansy sprzedaży dla pozycji Proposal Propozycja. Power BI displays one total row for each Sales stage and all the Opportunity size options for Proposal. Przechodzenie do szczegółów w nagłówkach kolumnDrill down on column headers Możesz przechodzić do szczegółów kolumn podobnie jak w przypadku wierszy.

Similar to the ability to drill down on rows, you can also drill down on columns.

  • Zapewnia opcje zapasow
  • Kroki i ilustracje w tym artykule dotyczą programu Power BI Desktop.
  • BazEkon - Ostrowski Tadeusz. On Mixed Assurance Choice in Decisions Under Uncertainty
  • Matrix MkII Sine wave
  •  Некоторые идеи о протоколах вариативных фильтров и квадратичных остатках.
  • Opcje transakcji Podstawy Video

Na poniższej ilustracji w obszarze Kolumny znajdują się dwa pola. Tworzą one hierarchię podobną do wierszy z poprzedniego artykułu. In the following image, there are two fields in the Columns field well, creating a hierarchy similar to what we used for the rows earlier in this article.

Komentarze

W obszarze Kolumny znajdują się pozycje Region i Segment. In the Columns field well, we have Region and Segment. Po dodaniu drugiego pola do obszaru Kolumny o strategia handlowa Neil wizualizacji zostało wyświetlone nowe menu rozwijane.

Obecnie wyświetlana pozycja to Wiersze. As soon as the second field was added to Columns, a new dropdown menu displayed on the visual, it currently shows Rows. Aby przejść do szczegółów kolumn, wybierz pozycję Kolumny z menu Przejdź do szczegółów, które znajduje się w lewym górnym rogu macierzy.

To drill down on columns, select Columns from the Drill on menu that can be found in the upper left corner of the matrix.