Strategia odmiany i integracji defry.

Poprawka 28 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 52 52 Podmioty krajowe odpowiedzialne za działania kontrolne w zakresie rybołówstwa oraz wszelkie właściwe organy sądowe powinny mieć dostęp do krajowego rejestru naruszeń przepisów. Bliższa współpraca między agencjami pozwoliłaby na lepsze zrozumienie zagadnień polityki morskiej w ujęciu ogólnym i jednocześnie na poprawę zarządzania europejską przestrzenią morską. Poprawka System rejestrowania lub licencjonowania powinien umożliwiać uzyskanie dokładnego spisu osób fizycznych i prawnych uczestniczących w połowach rekreacyjnych oraz gromadzenie wiarygodnych danych dotyczących połowów i praktyk. Poprawka 18 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 32 a nowy 32a W ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja i państwa członkowskie powinny przygotować i rozpocząć kampanię informacyjną skierowaną do rybaków i innych podmiotów gospodarczych z sektora rybołówstwa rekreacyjnego, aby właściwie poinformować ich o nowych przepisach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

«Кто будет охранять охранников?» - подумала.

Strategia odmiany i integracji defry

Quis custodiet ipsos custodes. Эти слова буквально преследовали .

Strategia odmiany i integracji defry