Opcje rynku udzialu i transakcje terminowe, Rozdział 2: Zrozumieć rynki towarowe

Nabywca kontraktu terminowego zobowiązuje się do odkupienia od sprzedawcy wystawcy w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie. Dziś giełda oferuje inwestorom szereg różnorodnych instrumentów, począwszy od indeksowych kontraktów terminowych, poprzez kontrakty akcyjne, walutowe i wreszcie opcje indeksowe. W najprostszym języku, kontrakt terminowy to po prostu umowa między dwoma stronami inwestorami. Przykładowo linia lotnicza może kupić kontrakt typu forward lub wybrać opcję czy kontrakt futures, aby już teraz ustalić dla siebie przyszłą cenę paliwa.

Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

Opcje rynku udzialu i transakcje terminowe Strategia inwestycyjna dywersyfikacji geograficznej

W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty.

Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

Opcje rynku udzialu i transakcje terminowe Definicja rynku opcji akcji