Opcje sa przedmiotem obrotu w oleju opalowym,

Jeżeli Wyko­nawca będzie polegać na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. Stosownie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia roku w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących Dz. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny tzw. Szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu: 5. Umowa zostanie zawarta na okres do

Wyszukiwarka

Szkolna 24, Rajgród, woj. Prawo zamówień publicznych t. Nrpoz. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.

Opcje sa przedmiotem obrotu w oleju opalowym

Zamawia­jący zastrzega sobie prawo opcji, tj. Szczegóły zamówienia określa SIWZ. Umowa zostanie zawarta na okres do Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Opcje sa przedmiotem obrotu w oleju opalowym

Zamawia­jący uzna, że Wyko­nawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wyko­nawca wykaże posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy z Prawo energetyczne Dz. Wiedza i doświad­czenie. Zamawia­jący uzna, że Wyko­nawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświad­czenia zapewniającego wyko­nanie zamówienia, jeżeli Wyko­nawca wykaże wyko­nanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na sukcesywnych dostawach paliw płynnych w łącznej ilości min.

Ogłoszenia o przetargach

Potencjał techniczny. Zamawia­jący uzna, że Wyko­nawca spełnia warunek dysponowania potencjałem technicznym, jeżeli Wyko­nawca oświad­czy, że spełnia ww.

Opcje sa przedmiotem obrotu w oleju opalowym

Osoby zdolne do wyko­nania zamówienia. Zamawia­jący uzna, że Wyko­nawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wyko­nania zamówienia, jeżeli Wyko­nawca oświad­czy, że spełnia ww. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawia­jący uzna, że Wyko­nawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wyko­nanie zamówienia, jeżeli Wyko­nawca oświad­czy, że spełnia ww.

Jeżeli Wyko­nawca będzie polegać na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas Wyko­nawca załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 8.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wyko­nawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz­kania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.

Dostawy - 387607-2020

Termin wystawienia stosuje się odpowiednio. W przypadku reprezentowania Wyko­nawcy przez osobę, której upoważnienie nie wynika bezpośrednio z dokumentów, o których mowa wyżej, należy do Opcje sa przedmiotem obrotu w oleju opalowym załączyć dokumenty, z których będzie wynikać takie upoważnienie, np.

  • Opcje binarne w jezyku polskim
  • Transakcje opcji ARLP
  • Umowa będzie realizowana przez okres 36 miesięcy od dnia złożenia pierwszego zamówienia.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
  • Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie - Urząd Miejski w Rajgrodzie

Szkolna 24, Rajgród. Termin składania ofert: Szkolna 24, Rajgród — sekretariat. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawia­jący nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Nagłówek u góry w menu po lewej stronie

Zamawia­jący nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawia­jący nie przewiduje wyboru najkorzys­tniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawia­jący nie zamierza udzielić zamówień uzupełniających. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu Nr ogłoszenia Rajgród,